Computer dump

Fungerande datorer skrotas

Svenska företag och myndigheter dumpar datorer för över 600 miljoner kronor.

13 november 2014

En undersökning gjord av TNS Sifo-studie på uppdrag av Inrego bland IT-chefer på 200 svenska företag och myndigheter visar att hälften av organisationerna, 51 procent, rutinmässigt skrotar eller magasinerar utrustning som hade kunnat komma till användning igen. Detta trots att produkterna skulle kunna återanvändas i många år och trots att majoriteten av företagen säger sig veta att utrustningen har ett värde.

Enligt El-kretsen, det nationella insamlingssystemet för IT- och elektronikavfall, skrotas varje år cirka 1,3 miljoner bärbara och stationära datorer, mobiltelefoner och andra IT-produkter ej inräknade. Jonas Karlsson, VD för Inrego som är specialiserat på återanvändning av datorer och IT-utrustning, uppskattar att andrahandsvärdet för de datorer som företag och myndigheter skrotar bara i år uppgår till över 600 miljoner kronor. Inkluderas även övrig IT-utrustning blir värdet ännu högre. En stor del av dessa produkter kunnat komma till nytta igen i bland annat skolan och betinga stora värden på andrahandsmarknaden.

  • Det är direkt stötande att så mycket produkter skrotas i onödan och att de som fattar besluten både vet att det finns ett ekonomiskt värde i utrustningen och att det vore bra för miljön om den återanvändes, säger Karlsson.

Undersökningen visar att 47 procent av Sveriges företag (+250 anställda) och myndigheter regelmässigt skrotar IT-utrustningen när den byts ut. Ytterligare 4 procent lägger utrustningen i förråd tills vidare. En rimlig slutsats är att även dessa produkter skickas till skroten/återvinningsstationer i ett senare skede.

Totalt 51 procent av organisationer väljer alltså medvetet att inte ta vara på produkterna och endast 13 procent skickar vidare produkterna till återanvändning. Offentlig sektor är marginellt bättre på att återanvända sin IT.

IT-utrustningen byts dessutom ut relativt ofta. 55 procent av organisationerna fasar ut datorerna vart tredje år eller oftare. Datorer som är tre år gamla kan efter dataradering och rekonditionering återanvändas i ytterligare minst tre-fyra år för de allra flesta användningsområden.

IT-cheferna fick även ange sin uppfattning på ett antal påståenden och resultaten visar paradoxalt nog på en medvetenhet om nyttan med återanvändning. 96 procent instämmer helt eller delvis i att återanvändning av IT ger konkreta miljövinster i form av minskat utnyttjande av jordens resurser. 91 procent instämmer i att cirka tre år gamla datorer kan återanvändas och har ett ekonomiskt värde. De organisationer som väljer att skrota sin IT anger bland annat skäl som rädsla för att information på hårddiskar ska komma på villovägar (40 %), att man vill slippa lägga tid på att sälja produkterna/ser inte att det lönar sig (26 %), och att företagets/organisationens policy stipulerar att all IT ska skrotas (17 %).

Kanske är du intresserad av...